Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: DETSKAPOSTEL s.r.o.
Ulica a číslo: Zemianska dedina 75
Mesto a PSČ: 027 43 Nižná
Štát: Slovenská republika
IČO: 47 429 151
DIČ: 2023887008

Pracovná doba: Pon-Pia 8:00-20:00

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu firma DETSKAPOSTEL s.r.o.

» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Poschodovapostel.com

» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

» tovar na objednávku (na zakázku)- je tovar pri ktorom je možných viac ako 5 rôznych motívov a zákazník si vyberie špecifický motív. Tak ako aj tovar, ktorý je štandardne dodávaný v prírodnom prevdení a za doplatok bol lakovaný na iné farebné prevedenie.

» zmeny v dizajne - výrobcovia si vyhradzujú právo na drobné výzorové zmeny pri určitych typoch postelí, ktoré nezmenia vlastnosti tovaru.

» ilustrácia obrázkov- väčšina obrázkov je ilustračná preto produkty, hlavne ich farebné vyobrazenie, môže byť mierne odchýlne od skutočnosti v závislosti od vášho monitora

2. Prebratie tovaru

Kupujúci, je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice, zašpinenie tovaru) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu reklamacie@detskapostel.sk spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou..

3. Objednávka

a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu Poschodovapostel.com Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

b) Vyobrazené produkty na väčšine obrázkov sú profesionálne 3D počítačové animácie a slúžia ako ilustračné obrázky. Zákazník preto berie na vedomie, že presný farebný odtieň, pomerové rozloženie jednotlivých prvkov (napr. vzdialenosť úložných boxov) či presné rozmery produktu sa nemusia zhodovať so skutočným vyhotovením dodaného produktu. Tým predajca poukazuje najmä na prípadné jemné rozdiely vo vyobrazenej farebnosti, drobné percentuálnej odchýlky v rozmeroch produktu, či na konštrukčné a dizajnové aktualizácie produktu výrobcom.

c) Kupujúci berie na vedomie, že matrace v internetovom obchode www.poschodovapostel.com môžu podliehať menším rozmerovým odchýlkam - a to špeciálne pri výške matraca, kde sa štandardne môže vyskytnúť odchýlka +/- 1 cm. Táto odchýlka nepredstavuje výrobnú vadu a neznižuje kvalitu výrobku. 

 

4. Storno objednávky

a) Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho. Stornovať nie je možné tovar na objednávku, po uplynutí 48 hodín, pokiaľ by bol takýto tovar stornovaný, môže si predávajúci uplatňovať, preplatenie nákladov.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a následne doručiť tovar kupujúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

  • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr vyplnením formuláru na našich stránkach TU - Reklamácia a vrátenie tovaru . Urýchlite a sprehľadníte tým celý proces vrátenia tovaru.
  • podľa zákona sme Vám povinní poskytnúť aj iné spôsoby. Písomne emailom na reklamacie@detskapostel.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.  
  • tovar zašle kupujúci na adresu predávajúceho( nie však na dobierku, tovar zaslaný na dobierku predávajúci nie je povinný prijať.) a bezodkladne o tom upovedomí predávajúceho.

 

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy je potrebé doručiť predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, v zapečatenom obale aby, sa predišlo poškodeniu.  Následne predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu aj s cenou najlacnejšej dopravy, ktorú predávajúci ponúka pre daný typ tovaru v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Pokiaľ sa tovar doručí poškodený predávajúcemu, ten si bude u neho uplatňovať všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu, a pokiaľ tovar bude poškodený úplne, celkovú cenu tovaru. 

c) Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri tovare:

1. Tovar, ktorý je použitý, použitím tovarom, sa rozumie tovar, kt. javí známky použitia.

2. Tovar, ktorý je na objednávku, ide o tzv. tovar zhotovený na zákazku alebo tzv. tovar na objednávku, ktorý bol upravený na základe požiadaviek zákazníka bud rozmerom alebo farebnou variantou. Napr. tovar ktorý eshop predáva v základnom prevedení a za doplatok, sa mu vyrobí iná farebná varianta podľa priania zákazníka. 

Tovar ktorý je na objednávku, tzv. tovar zhotovený na zákazku, nie je možné vrátiť, tým ale nie sú dotknuté ostatné práva vrátene práva na reklamáciu.

d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 5a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

e) náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, v závislosti od váhy a objemu daného tovaru, pre bližšie informácie pre cenu dopravy navštívte https://www.kurierske-sluzby.sk/cennik-sr. Nakoľko cena za vrátenie tovaru závisí od jeho parametrov (veľkostí, váhy, povahy), nie je možné jednotne určiť cenu dopravy. Cena za vrátenie tovaru je vždy kalkulovaná individuálne. Kvôli tomuto faktu uvádzame informačný cenník jedného z najlacnejších prepravcov, podľa ktorého si môžete vypočítať cenu dopravy vášho tovaru. 

6. Platobné podmienky a doprava

Platobné podmienky:
Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť prevodom na č. účtu 2924913079/1100 v Tatra Banke, IBAN: SK0611000000002924913079, alebo je možné tovar dodať na dobierku. Objednávka bude nasledujúce dni overená pre prípad momentálnej nedostupnosti tovaru.

Spracovanie objednávky a dodanie tovaru: 
Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar s označením "na objednávku" bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 21 dní.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody. Miesto odberu pri dodaní tovaru je stanovené na základe objednávky zákazníka. Predávajúci pod pojmom poštovné a balné účtuje prepravné náklady.

Ak je zásielka odoslaná predávajúcim prostredníctvom kuriérskej služby, zákazník platí prepravné náklady v závislosti od ceny objednaného tovaru. Pre dodaciu dobu, cenu dopravy a doplnkovú možnosť výnosu tovaru do bytu platia podmienky uvedené predajcom tu.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Reklamáciu je nutné uplatniť cez online reklamačný formulár - Reklamácia a vrátenie tovaru a postupovať podľa pokynov. Alebo cez offline reklamačný formulár a zaslať ho na mailovú adresu alebo v listovej podobe na adresu spoločnost. Reklamačný formulár nájdete tu

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady .O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny. • Tieto isté práva, teda právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú kupujúcemu aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady. • Podľa výkladu Občianskeho zákonníka právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má kupujúci. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. • V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, t.j. spísaní protokolu s kuriérom. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na našu adresu kancelárie, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

g) Reklamáciu nie je možné si uplatniť na tzv. prirodzené procesy, napr. Občas sa môže stať, že na masívnom borovicovom nábytku, lakovanom hlavne na bielo sa po čase objavia žlté škvrny. Naše drevo je vždy dostatočne vysušené, zažltnutie dreva je spôsobené tým, že vystupuje na sukách, nie kvôli tomu, že by bolo mokré, ale kvôli tomu že ide o vrchnú časť stromu, kde sú zdravé suky, ktoré stále ešte pracujú. Nábytok je maľovaný špeciálnym izolátorom čo zadržuje proces zažltnutia, ale nie je možné ho úplne eliminovať.  Nakoľko sa jedná o prirodzený proces a nie výrobnú vadu, vaša reklamácia môže byť  z tohto dôvodu zamietnutá.

h) Reklamáciu matraca a tzv. preležania. Všetky matrace je nutné používať v súlade s odporúčaniami výrobcov a to dodržať nosnosť a spôsob používania,s tým že každý matrac má byť min. raz za dva mesiace otáčaný, aby sa nestratila jeho pružnosť, čím sa zároveň, zvýši aj jeho životnosť... Pokiaľ si na matrac budete uplatňovať reklamáciu, a bude zrejmé, že pokyn výrobcu o pretáčaní matracu nebol dodržiavaný, na základe toho, že preležanina, bude len v určitom jednom. Vaša reklamácia bude zamietnutá z nedodržiavania pokynov o používaní produktu...

i) Predávajúci nezodpovedá za vady na sortiment, ktorý bol kupujúcemu poskytnutý bezodplatne, tj. zadarmo ako darček alebo výhra, ak je pri nich výslovne uvedené, že sa jedná o darček alebo výhru. Predávajúci na sortiment označený ako darček alebo výhra neposkytuje záruku, a preto nie je možné takýto sortiment reklamovať.

Adresa kancelárie: Zemianska dedina 75, 027 43 Nižná

Reklamovaný výrobok prevezmeme v kancelárií aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode – z dôvodu pohyblivej pracovnej doby.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Tovar ktorý je objednávaný v 2 a viac farebných variáciách(vyhotoveniach), a kupujúci si pri objednávke do správy sám uvádza farebné variácie lakovania (nevzťahuje sa na postele z MDF a laminátu, pri ktorých je možné štandardne si vybrať farebné prevedenie bokov), je považovaný za tovar vyrobený na zakázku. Takýto tovar nie nie je možné vrátiť, je naň možné uplatňovať iba záruku v rámci reklamačného konania.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, prostredníctvom formuláru návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov,  no najskôr musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Formuláru návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov, nájdete tu.

8. Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Zadajte emailovú adresu do online reklamačného formulára - Reklamácia a vrátenie tovaru. Bude Vám zaslaný email na Vami zadanú emailovú adresu, kde nájdete preklik na online reklamačný formulár. Postupujte podľa pokynov. Čo najpodrobnejšie popíšte problém a priložte fotodokumentáciu, urýchlite tým proces reklamácie.

2) Do 48 hodín (v pracovné dni) Vás budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.

3) Ak bude potrebné, pošlite tovar na určenú adresu spolu s daňovým dokladom - pokladničným bločkom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre, je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

9. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb, 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje prostredníctvom našej mailovej adresy na info@detskapostel.sk , prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

Táto stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií